Thủy phần: 13,5% tối đa Tạp chất: 1% tối đa Độ dài: 25 - 45cm (80% tối thiểu)
  Thủy phần: 13.5% tối đa Tạp chất: 0,5% tối đa Độ dài: 8-20cm 
  Thủy phần: 13,5% tối đa Tạp chất: 0,5% tối đa Độ dài: 30 - 45cm (80% min)
  Độ ẩm: 13.5% tối đa Tạp chất: 1% tối đa Độ dài: 30-45 cm
  Thủy phần: 13,5 % tối đa Tạp chất: 0.5% tối đa Hàm lượng dầu: 2-4%
  Thủy phần: 13,5 % tối đa Tạp chất: 1% tối đa Hàm lượng dầu: 2-4%
  Thủy phần: 13.5% tối đa Tạp chất: 1% tối đa Kích thước: 2 x 2cm trở lên
  Thủy phần: 13.5% tối đa Tạp chất: 1% tối đa Kích thước: 2 x 2cm trở lên
  Thủy phần: 13.5% tối đa Tạp chất: 2% tối đa Màu sắc: vàng sáng, không nấm mốc
1 - 9/14